Thứ tư, 22 Tháng 2 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo lớp vét PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 11:26

Danh sách sinh viên lớp vét.

 
Thông báo về việc đóng tiền lệ phí cấp chứng chỉ GDQP khóa ĐH15, 16, 17 PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 11:20
Danh sách sẽ có một số sv không có chứng chỉ hoặc có thông tin đã đóng tiền nhưng không được cấp do khi Trung tâm làm dữ liệu cấp chứng chỉ những sv đó chưa học đủ các học phần GDTC hoặc sv có làm đơn xin chuyển môn Bơi lội sang môn GDTC 1 khác. Những sv này muốn được cấp thì làm đơn xin cấp chứng chỉ kèm theo bảng điểm (không cần đóng dấu) nộp về cho Trung tâm.
Danh sách sinh viên cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất.
 
Thông báo nộp học phí học lại cho sinh viên các lớp chất lượng cao tuyển sinh từ 2015 trở về trước. PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 07:16

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   PHÒNG TÀI CHÍNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số 06 /2017/TB-PTC                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí học lại cho sinh viên các lớp Chất lượng cao các Khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm 2016 -  2017 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Căn cứ theo thông báo số 54/2016/TB-PTC về việc “quy định mức học phí học lại cho các lớp Chất lượng cao các Khóa tuyển sinh 2015 trở về trước”

Nay Phòng tài chính thông báo đến các bạn sinh viên các lớp Chất lượng cao thời gian và địa điểm thu học phí như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các bạn sinh viên các lớp Chất lượng cao có đăng ký học lại trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2016-2017

2. Thời gian thu học phí: từ ngày 24/02/2017 đến hết ngày 25/02/2017

3. Địa điểm: tại Phòng tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

Lưu ý: học phí này không bao gồm học phí học lại của các môn Anh văn các lớp Chất lượng cao.

                                                                                                      TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Các Khoa                                                                                                                                          (Đã ký)

- Sinh viên

- Lưu

 

                                                                                                    LÊ THỊ DUYÊN HOÀI

 
Thông báo về việc đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong học kỳ 1/2017-2018 hệ ĐH & CĐ chính quy PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 11:43

Các bạn sinh viên thông báo chi tiết tại đây.

 
Thông báo thời gian thu và mức học phí của các nhóm có sĩ số ít PDF. In Email
Thứ bảy, 11 Tháng 2 2017 13:27
1) Thời gian nộp học phí: từ ngày 15/02/2017 đến ngày 17/02/2017 tại Phòng Tài chính, P. A0007, cơ sở Tân Phong, Quận 7.
2) Mức học phí cho từng nhóm môn học:
 
STT Mã MH Tên môn học Nhóm TỔ TH  SS ĐK SỐ TC LT/MH SỐ TC TH/MH Học phí phải thu
1 303007 Văn hóa đông tây     23               3              -         1,209,000
2 302052 Khảo cổ học đại cương     19               2              -             976,000
3 302049 Tôn giáo     25               2              -             742,000
4 302067 Xã hội học đại cương     20               2              -         1,035,000
5 701010 Sức khỏe cộng đồng     15               2              -         1,030,000
6 302046 Địa lý kinh tế Việt Nam     15               2              -         1,030,000
7 302061 Tin học chuyên ngành     28               2               2       1,860,000
8 302010 Lịch sử xã hội học     22               3              -         1,394,000
9 302010 Phương pháp nghiên cứu XH 1     15               2               2       2,894,000

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »